Innkalling til Årlig Møte i Njård Langrenn 8. mars

Postet av Njård - Langrenn den 14. Feb 2017

Tid: 8. mars 2017 kl 19.30

Sted: Møterommet i Njårdhallen
(inn hovedinngangen, møterommet er inn døren til venstre for trappen).

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforplktelsene, jfr NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr NIFs lov § 2-9.

Det Årlige Møtet skal bl.a. behandle Njårds Langrenns årsberetning og regnskap for 2016, foreta valg av nytt styre og komiteer og vedta budsjett for 2017.

Ønsker du å fremme forslag for behandling på det årlige møtet, må forslaget fremmes for langrennstyret senest 1. mars.
Alle saksdokumenter vil være tilgjengelige på denne nettsiden så snart som mulig, og i god tid før det årlige møtet.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen på det årlige møtet!

Vi trenger flere styremedlemmer! Har du lyst og tid til å bidra, vil vi gjerne at du tar kontakt med Valgkomiteen: thomas.jenssen@accenture.com eller anneglomnesrudi@hotmail.com.

Det er morsomt og givende å bidra i styrearbeidet!


Agenda:

1. Konstituering

- Godkjennelse av innkalling og saksliste
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Valg av 2 protokollunderskrivere

2. Godkjennelse av ÅRSMELDING 2016

Her er link til Årsmelding 2016
Her er link til Utfyllende årsrapport 2016

3. Behandling av Regnskap for 2016

Her er link til Resultatregnskap 2016

Her er link til Balanse 31.12.2016


4. Behandle eventuelt innkomne forslag

5. Vedta Budsjett for 2017

Her er link til Budsjett 2017

6. Foreta valg


Med vennlig hilsen
Styret i Njård LangrennKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.