Medlemskap Njård (gjelder pr kalenderår) 

Medlemskontingent

Familiemedlem: 800 kr - alle skal være boende på samme adresse

 

Enkeltmedlem fom 25 år: 650 kr

 

Enkeltmedlem under 25 år 400 kr (Her skal barnets navn føres opp, kontaktinfo til foreldrene)

 

Støttemedlem 100 år ( for deg som kun ønsker å være medlem og støtte klubben uten å være med på noen aktiveter)

Medlemskapet løper til det blir sagt opp til epost info@njaard.no


Betingelser for betaling av medlemskontingent og treningsavgifter.

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Njård (organisasjonsnummer 971435577) gjennom Njårds nettside www.njard.no 

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlemskontingenter for Njård er listet opp øverst på denne siden og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningsavgift; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningsavgifter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Medlemmenes plikter

Den som er registrert som medlem/kunde hos Njård, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende kalender år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Njård med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Njård innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode. Utmelding skjer skriftlig til administrasjonen i Njård (info@njaard.no)

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Njård etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Njård.
7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring i vilkårene

Njård forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.