Virksomhetsplan i NjårdVisjon

 • Sammen blir vi best

Med dette mener vi at ved å stå sammen- trenere, utøvere og foreldre,      - ansatte og frivillige, - på tvers av idrettene, - så vil vi skape en plattform for å drive idrett i Njård. Ved å si Sammen blir vi best, så forteller vi at vi ønsker å skape én identitet i en klubb i Njård.Verdier:

 • Inkluderende - Entusiastiske  - Stolte - Trygge


Virksomhetsidé:

 • Njård - et mangfold av tilbud på alle ferdighetsnivåer

Med et mangfoldig idretts- og aktivitetstilbud i trygge omgivelser skaper vi idrettsglede, og opplevelse av mestring i et godt læringsmiljø. Vi tilrettelegger for idrett på alle ferdighetsnivåer, og skaper samtidig sosiale møteplasser og samhold.Mål og delmål

Hovedmål:

Fornøyde medlemmer som blir, og gjør at andre ønsker å komme til oss.  

Dette måles jevnlig med en kort spørreundersøkelse og gjennom medlemstall i samordnet rapportering hvert år.

Delmål klubbkultur:

Vi skal ha motiverte medlemmer, frivillige og ansatte som jobber i fellesskap for å skape ett idrettslag

Suksesskriterier: Alle vi som er tilknyttet Njård skal bidra til at idrettslaget har et godt omdømme i nærmiljøet, hvor vi skal gjøre oss synlige og vi skal oppleves som ett  idrettslag. Vi skal skape motivasjon og engasjement gjennom felles mål og verdier.

Delmål aktivitetstilbud:

Vi skal ha et sportslig aktivitetstilbud tilpasset medlemmenes ønsker og ferdighetsnivåer

Suksesskriterier: Våre trenere er viktig bidragsytere for at vi skal ha fornøyde medlemmer.  Vi er enige om at hos kan du trene både om du kun ønsker å holde deg i form og/eller om du ønsker å bli god. For å kunne gi et tilbud som er tilpasset dette må vi ha trenere med rett kompetanse, både faglig og sosialt. De må ha evne å se hver enkelt utøver. Samtidig må avdelingene vurdere og tilrettelegge sine sportslige planer ut i fra de trenerressurser og treningsfasiliteter avdeling/klubben klarer å tilby.

Delmål anlegg:

Vi skal ha moderne og miljøeffektive anlegg tilpasset avdelingenes behov

Suksesskriterier: Njård eier sine anlegg. Det betyr at vi har ansvar for drift og vedlikehold. Vi må utarbeide en plan for at anleggene skal tilfredsstille krav både fra medlemmer og «myndigheter». I dette ligger også en økonomisk plan. 

Klubbkultur

Alle:

 • Følge klubbens visjon og verdier
 • Være et godt forbilde
 • Jobbe aktivt mot mobbing
 • Samarbeide mellom de ulike idrettsavdelingene og legge til rette for at barn og ungdom kan drive flere idretter samtidig.
 • Heie på hverandre
 • Vise gjensidig respekt og snakke positivt om hverandre
 • Jobbe for at alle føler seg velkommen til klubben
 • Møt presis og være godt forberedt

Trenere og ledere:

 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator og skal bidra til å skape glede i den fysiske aktiviteten.
 • Møt på trening i riktig tøy og være godt forberedt til økten.
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet. Husk utøverens fornavn og bruk dette når du snakker med dem. Ikke bruk mobilen unødvendig under trening.
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres/oppfordres til å utvikle sine ferdigheter
 • Skal være interessert i egen utvikling, og etterspør tilbakemeldinger fra utøvere, foreldre, trenerveiledere og styre.
 • Imøtese kommunikasjon med foreldre på en hyggelig måte

Utøvere:

 • Njårds klubbkultur skal "skinne" igjennom hos våre utøvere.
 • Vis respekt for treneren og følg instruksjonen.
 • Vær inkluderende med alle du trener sammen med slik at du bidrar til et positivt og trygt miljø i gruppen.
 • Møt opp på trening og konkurranse med et smil og med riktig utstyr.

Styremedlemmer:

 • Gjennomføre OIK’s kurs «Klubbens Styrearbeid i praksis».
 • Følge demokratiske prosesser
 • Bli kjent med alle klubbens idretter
 • Sette seg inn i Klubbhåndbokens innhold
 • Gjøre seg kjent med klubbens økonomiske system

Foreldre:

 • Gi oppmuntring til alle utøvere under aktiviteten – Ikke bare egne barn
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – Ikke du
 • Dialog med trenere skal være konstruktiv og i utgangspunktet skje uten barn tilstede
 • Ved uenigheter snakker vi med den det gjelder – ikke om
 • Respekter dommerens avgjørelser - Ikke kritiser evt dommeravgjørelser i nærvær av barna 
 • Vær positiv både i motgang og medgang
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – Ikke overdriv
 • Støtt opp om klubbens arbeid – Tilby din hjelp
Tilbake til toppen
Levert av IdrettenOnline